Giá trị cốt lõi

Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của từng cá thể trong toàn Công ty, quản trị, hợp tác, trách nhiệm, quyền lợi luôn luôn minh bạch.